• pl
 • en

Przykładowe zagadnienia badawcze realizowane na stacji

Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej, Instytut Botaniki, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego:

 • wydajność pętli mikrobiologicznej w procesach utylizacji węgla organicznego w jeziorach o różnym stopniu eutrofizacji
 • występowanie, charakterystyka molekularna, degradacji mikrobiologicznej oraz znaczenia ekologicznego rozpuszczonego w wodzie pozakomórkowego RNA i DNA
 • monitoring hydrochemiczny i mikrobiologiczny Wielkich Jezior Mazurskich
 • skuteczność zastosowania wybranych metod biologii molekularnej do badań bioróżnorodności bakterii w ekosystemach wodnych

Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego:

 • wpływ roślinożerców bezkręgowych na wodne rośliny kwiatowe i duże glony oraz zależność pomiędzy temperaturą wody w jeziorze a dobową migracją skorupiaków planktonowych
 • obserwacje wieloletnich zmian roślin wodnych zanurzonych w jeziorach Pojezierza Mazurskiego
 • monitoring rozmieszczenia ryb przy pomocy echosondy czy rozmieszczenie mięczaków w jeziorach o różnej trofii

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

 • struktura i funkcjonowanie biocenoz bakteryjnych w zróżnicowanych ekologicznie środowiskach wodnych
 • mikrobiologiczne procesy transformacji materii organicznej w wodzie i osadach dennych ekosystemów jeziornych
 • dynamika planktonu bakteryjnego jezior poddawanych rekultywacji i zabiegom biomanipulacyjnym

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach:

 • czynniki wpływające na strukturę gatunkową zespołów makrofitów
 • rola ramienic w obiegu węgla w jeziorze

Stacja Hydrobiologiczna Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN:

 • ​strategie występowania i sukcesji oraz różnorodność gatunkowa zespołów Monogononta (Rotifera) w ekosystemach wodnych i mikrosiedliskach w północno-wschodniej Polsce
 • epizoon malakofauny Jeziora Mikołajskiego – badania zespołów Rotifera zasiedlających muszle żywych małży
 • zagrożenia eutrofizacyjne i biologiczne jakości wód Wielkich Jezior Mazurskich
 • łączny wpływ interakcji wielu czynników regulujących bogactwo gatunkowe i strukturę zespołu wioślarek