• pl
  • en

INTERAKTYWNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w Mikołajkach (w skrócie ICEE)

 

Z początkiem 2020 roku na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach rozpoczynamy nowy projekt poświęcony popularyzacji nauki, pod nazwą “Interaktywne Centrum  Edukacji Ekologicznej w Mikołajkach”, współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z umową nr 591/2019/Ww50/EE-ee/D).

Celem projektu jest prowadzenie działań popularyzatorskich, dotyczących bioróżnorodności oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w celu podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa (w szczególności młodego pokolenia). Działania te będą miały na celu zaangażowanie społeczeństwa w aktywna ochronę środowiska naturalnego oraz w perspektywie efektywne wykorzystanie jego zasobów na terenie Wielkich Jezior Mazurskich, szczególnie na obszarach sieci Natura 2000.

W ramach tego projektu już niedługo, na urozmaiconym przyrodniczo terenie Stacji Badawczej w Mikołajkach powstanie dwuśrodowiskowa (łącząca środowisko leśne z pobrzeżem jeziora Mikołajskiego) ścieżka edukacyjna pt.”Różnorodność Jezior Mazurskich i Puszczy Piskiej”, która pozwoli na zapoznanie się z bioróżnorodnością przyrody mazurskiej na przykładzie ekosystemem typowego lasu mazurskiego stanowiącego część ogromnej Puszczy Piskiej oraz przyległym do niego ekosystem jeziornym. Na ścieżce zostaną umieszczone tablice informacyjne, opisujące ciekawe obiekty i procesy przyrodnicze zarówno leśne jak i jeziorne. Ścieżka będzie specjalnie dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących. Znajdą się na niej tablice tyflograficzne (dające możliwość “obejrzenia” dotykiem), opisy w alfabecie Braille’a oraz opracowana zostanie aplikacja na smartfony, w której po zeskanowaniu kodu umieszczonego na każdej tablicy lektor odczyta jej treść.

Drugą częścią projektu będzie trzyletni cykl wykładów, warsztatów i interaktywnych pokazów, dotyczących bioróżnorodności biologicznej Puszczy Piskiej i Jezior Mazurskich skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z naszego regionu.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

 

Tytuł projektu: Interaktywne Centrum Edukacji Ekologicznej w Mikołajkach
Beneficjent: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
Umowa: No. 591/2019/Ww50/EE-EE/D
Miejsce realizacji projektu: Stacja Badawcza Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach, ul. leśna 13, 11-730 Mikołajki
Koszt całkowity realizacji projektu: 380 100,00 PLN
Kwota dotacji ze środków NFOŚiGW: 339 100,00 PLN
Czas trwania projektu: od stycznia 2020 r. do października 2023 r.
Kierownik projektu: dr Tomasz Janecki (Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego w Mikołajkach)

 

ZMIANY

 

W związku z panującą na świecie pandemią zmuszeni byliśmy zmienić nieco harmonogram naszego projektu, szczególnie w części dotyczącej warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej. Jeśli sytuacja na to pozwoli – cykl zajęć edukacyjnych chcemy rozpocząć wiosną 2021 r.

 

PRZYGOTOWANIA

 

W ramach projektu zakupiono już sprzęt optyczno-elektroniczny (mikroskopy z kamerami oraz monitorami, czujniki jakości powietrza, projektor multimedialny z laptopem) oraz stoły laboratoryjne z taboretami. Mamy już także różne zestawy edukacyjne (do nauki rozpoznawania drzew, grzybów, motyli, tropów zwierząt, do podstawowych analiz wody metodami kolorymetrycznymi, do filtrowania wody itp.), które będą wykorzystywane w czasie zajęć edukacyjnych.

Jednym z punktów projektu jest urządzenie małego, pokazowego zbiornika wodnego jako modelowego jeziora naszej strefy klimatycznej, z typowym ukształtowaniem misy jeziornej oraz charakterystycznymi roślinami wodnymi oraz wodno-lądowymi. W związku z tym oczyszczono dno istniejącego już zbiornika wodnego i wzbogacono występującą w nim oraz na jego pobrzeżu roślinność (dosadzono kilkanaście nowych gatunków polskich roślin wodnych).